Rekrutacja 2020/2021

Zespół Szkół Technicznych proponuje młodzieży nowoczesne kierunki kształcenia odpowiadające zapotrzebowaniom rynku pracy, a przy tym zapewnia wysoki poziom zdobywania wiedzy, jak i najwyższy standard wyposażenia pracowni i laboratoriów. Szkoła współpracuje z wieloma firmami różnych branż, w których młodzież odbywa także praktyki oraz z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym. Nasi uczniowie korzystają z pracowni technicznych Wydziału Mechanicznego, uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych, gdzie zapoznają się z najnowocześniejszymi technologiami i doskonałym wyposażeniem

Zespół Szkół Technicznych w roku szkolnym 2020/21 prowadzić będzie nabór do klas w zawodach:

 
Technikum 5 letnie
1A/S    technik informatyk + SMS (Szkoła Mistrzostwa Sportowego)
1B        technik informatyk
1P        technik programista
1E        technik elektryk
1T        technik mechatronik
1M       technik mechanik
1N       technik energetyk (½ klasy) + technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej ( ½ klasy)

Szkoła Branżowa 3-letnia
1Z        elektryk (½ klasy) + operator obrabiarek skrawających (½ klasy)

W każdej klasie zaplanowano 34 miejsca.
 

Od roku szkolnego 2015/16 w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu funkcjonuje Szkoła Mistrzostwa Sportowego w kierunki lekkiej atletyki.

TECHNIKUM ELEKTRYCZNE – zawód technik elektryk

Absolwent zdobędzie umiejętności z zakresu badania i kontroli urządzeń w czasie eksploatacji, wykonywania instalacji elektrycznych oraz przeprowadzenia badań eksploatacyjnych tych instalacji, dobierania, użytkowania, instalowania i obsługiwania układów energoelektronicznych, diagnozowania stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznych, planowania i nadzorowania ruchu w sieci elektroenergetycznej, prowadzenia budowy i eksploatacji linii napowietrznych i kablowych.

Technicy elektrycy mogą być zatrudniani m. in. w zakładach energetycznych, przemysłowych, produkcyjnych, usługowych, naprawczych, elektrowniach, sieciach elektroenergetycznych, biurach projektowych i placówkach zajmujących się dystrybucją maszyn i urządzeń elektroenergetycznych. Mogą prowadzić własną działalność gospodarczą, pozwalającą wykonywać prace instalacyjne na dużych i małych obiektach.

TECHNIKUM MECHATRONICZNE – zawód technik mechatronik

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z projektowaniem, programowaniem, obsługiwaniem, montażem, demontażem użytkowaniem, diagnozowaniem i naprawą urządzeń i systemów mechatronicznych. Nabędzie umiejętności z dziedziny inżynierii stanowiącej połączenie mechaniki, elektryki, automatyki, robotyki i technik komputerowych.

Technicy mechatronicy mogą być zatrudniani m. in. w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym procesie produkcji, w zakładach prowadzącym usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych, przy sterowaniu obrabiarek CNC, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA – zawód elektryk

Absolwenci zdobywają zawód elektryka i mogą podejmować pracę w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną, eksploatujących energię elektryczną, produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku.

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA – operator obrabiarek skrawających

Absolwenci zdobywają zawód branży mechanicznej i mogą być zatrudniani w zakładach mechanicznych przy obsłudze obrabiarek standardowych i sterowanych numerycznie, w zakładach naprawczych, przy wytwarzaniu elementów wykonywanych z wysoką dokładnością obróbki jak np. przyrządy pomiarowe czy optyczne. Zawód wspierany przez radomskie firmy branży metalowej podobnie jak kierunek technik mechanik.

TECHNIKUM ENERGETYCZNE – zawód technik energetyk

Absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu montażu, demontażu i eksploatacji urządzeń wytwarzających ciepło i prąd elektryczny, wykonywania zadań związanych z remontowaniem i eksploatacją maszyn energetycznych stosowanych w elektrociepłowniach i elektrowniach oraz będzie znał podstawowe procesy termodynamiczne zachodzące w maszynach energetycznych, a także sposoby sterowania tymi urządzeniami.

Technik energetyk może być zatrudniany w elektrociepłowniach, elektrowniach, zakładach energetycznych, sieciach elektroenergetycznych i placówkach zajmujących się sprzedażą i dystrybucją urządzeń energetycznych. Kierunek technik energetyk jest wspierany przez Partnera Szkoły, tj. PGNiG Termika. Najlepsi uczniowie otrzymują stypendia fundowane przez Partnera Szkoły.

TECHNIKUM MECHANICZNE – zawód technik mechanik

Absolwent będzie wyposażony w umiejętności pozwalające obliczać, projektować i wytwarzać wyroby w procesach produkcji jednostkowej i masowej oraz w eksploatacji maszyn i urządzeń. Posiądzie umiejętności posługiwania się klasycznymi obrabiarkami, ale także obrabiarkami sterowanymi numerycznie. Będzie mógł pracować przy nowoczesnych centrach obróbkowych, zapewniających wysoką jakość wykonywanych detali. Uczniowie w czasie nauki korzystają także z bogatego wyposażenia wielu pracowni mechanicznych na Politechnice Radomskiej.

Technicy mechanicy mogą być zatrudniani m. in. w zakładach mechanicznych przy obsłudze obrabiarek standardowych i sterowanych numerycznie, w zakładach energetycznych, naprawczych oraz biurach konstrukcyjnych i projektowych.

TECHNIKUM INFORMATYCZNE – zawód technik informatyk

Absolwent w toku kształcenia zdobywa umiejętności stanowiące kwalifikacje z zakresu programowania komputerów, posługiwania się oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym, projektowania, zakładania, administrowania i nadzorowania baz danych, dobierania konfiguracji sprzętu i oprogramowania do określonych zastosowań, administrowania i nadzorowania pracy systemów operacyjnych oraz urządzeń i sieci komputerowych

Technicy informatycy mogą być zatrudniani we wszystkich zakładach, przedsiębiorstwach, instytucjach,

w których użytkuje się i wykorzystuje systemy informatyczne.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Absolwent zdobędzie umiejętności z zakresu montażu i demontażu urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej, badania i kontroli pracy urządzeń OZE, konserwacji oraz naprawy tych instalacji, sporządzania kosztorysów oraz ofert przetargowych z wykorzystaniem zaawansowanych komputerowych programów obliczeniowych i graficznych.

Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mogą być zatrudniani m. in. w przedsiębiorstwach zajmujących się montażem kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, pieców na biomasę oraz w serwisach ich obsługi, zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną i cieplną, działach obsługi inwestycji związanych z wdrażaniem odnawialnych źródeł energii, biogazowniach i ciepłowniach geotermalnych.

Po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia Istnieje możliwość kontynuowania nauki w szkole branżowej II stopnia kończącej się maturą.

Szkoła proponuje szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, gdzie młodzież rozwija swoje zainteresowania w:

 • Uczniowskim Klubie Sportowym „Technik”
 • Klubie Młodzieżowego Wolontariatu
 • Kole Technicznym
 • Kole Energetyka
 • Szkolnym Klubie Aktywizacji Zawodowej
 • Szkolnym Ośrodku Kariery

Ponadto prowadzone są zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce oraz fakultety dla maturzystów.

 WAŻNE:

 • Microsoft Showcase School w programie Microsoft dla edukacji
 • Akredytacja do przeprowadzania zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 • „Zielony Certyfikat” I i II stopnia
 • Lider Rozwoju Zrównoważonego
 • Praktyki zawodowe odbywają się w renomowanych zakładach pracy
 • Program stypendialny PGNiG Termika dla najlepszych uczniów
 • Radomski Laur Techniki przyznany przez Naczelną Organizację Techniczną
 • Nowoczesny stadion lekkoatletyczny wraz z kompleksem wielofunkcyjnych boisk sportowych

Program nauczania Cisco Networking Academy odzwierciedla bieżące trendy i prowadzony jest przez instytucje edukacyjne. Wiedza jest przekazywana przez stosowanie różnych technik nauczania. Obok tradycyjnych wykładów i zajęć klasowych są przewidziane liczne zajęcia laboratoryjne z możliwością rozwiązywania realnych problemów oraz cały zestaw środków i narzędzi internetowo-multimedialnych do samodzielnego zdobywania wiedzy.

Szkoła realizuje program Microsoft Imagine Academy, którego celem jest umożliwienie uczniom i studentom dostępu do najnowocześniejszych technologii na możliwie wczesnym etapie edukacyjnym.

PGNiG TERMIKA to spółka z sektora elektroenergetycznego w Grupie Kapitałowej PGNiG. Spółka zajmuje się produkcją, dystrybucją i sprzedażą ciepła oraz energii elektrycznej. PGNiG TERMIKA to największy wytwórca ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu. Zakłady PGNiG TERMIKA wytwarzają 11 procent produkowanego w Polsce ciepła, które dociera do 70 procent warszawiaków i 60 procent mieszkańców Pruszkowa, Piastowa i Michałowic. Dzięki produkcji w kogeneracji zapewnia pokrycie około 65 procent całkowitego zapotrzebowania stolicy na energię elektryczną.

Szkoła wspierana jest przez firmy branży mechanicznej: Szkoła wspierana jest przez firmy branży mechanicznej: Techmatik, GGG, Polska Grupa Zbrojeniowa, Narzędziownia Łucznik, PMP, Prozamet, Radmot, Stanmar, Kratki, Lemich, które w ubiegłych latach zatrudniały ok. 830 osób, a ich sprzedaż kształtowała się na poziomie 167 mln zł. Firmy te fundują wyprawkę szkolną dla uczniów, którzy rozpoczynają naukę w klasach mechanicznych.

 

Partnerzy szkoły