26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

PGNiG TERMIKA SA

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

Partnerem Szkoły jest firma PGNiG TERMIKA SA.
PGNiG TERMIKA SA jest największym w Polsce wytwórcą ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu – czyli kogeneracji . Firma zajmuje się również sprzedażą, przesyłem i dystrybucją ciepła. Wytwarzane przez zakłady ciepło dociera do użytkowników w postaci gorącej wody w kranach i kaloryferach.
Produkcja odbywa się w pięciu zakładach:
•Elektrociepłowni Siekierki (największa w Polsce elektrociepłownia konwencjonalna opalana węglem kamiennym);
•Elektrociepłowni Żerań (w zakładzie – dzięki zainstalowanym kotłom fluidalnym – stosuje się najnowocześniejsze rozwiązanie technologiczne);
•Elektrociepłowni Pruszków (najstarszy zakład PGNiG Termika, dysponujący własną siecią ciepłowniczą);
•Ciepłowni Kawęczyn (największe źródło szczytowe energii cieplnej dla aglomeracji warszawskiej, które pracuje jedynie w okresie zimowym)
•Ciepłowni Wola (zakład również pracuje sezonowo);
W warszawskich elektrociepłowniach PGNiG TERMIKA SA stosuje się przyjazne dla środowiska naturalnego technologie, efektywnie wykorzystuje się też paliwa i inne zasoby naturalne.Jak dotąd koncern PGNiG TERMIKA SA obniżył o 30% emisję dwutlenku węgla w porównaniu z ilością emitowaną w 1990 roku, przyjęta jako poziom bazowy. Do 2030 roku firma planuje dalsze obniżenie o 20%, a w kolejnych dekadach spadek emisji do zera.
Więcej informacji o firmie na stronie internetowej firmy.
STYPENDIA
W ramach wsparcia procesu rekrutacji i naboru do Technikum Mechanicznego, działającego w Zespole Szkół Technicznych partner szkoły firma PGNiG TERMIKA SA funduje stypendia dla 3 osób, które wybiorą technikum mechaniczne oraz uzyskają najwyższą liczbę punktów z egzaminu gimnazjalnego i świadectwa. Stypendium w wysokości ok. 1500 zł netto będzie przyznawane na okres roku szkolnego. W klasach starszych (klasy II – IV technikum) PGNiG TERMIKA SA także będzie promować uczniów uzyskujących najwyższe średnie ocen semestralnych i rocznych. Podstawą do uzyskania stypendium będzie przede wszystkim średnia z przedmiotów zawodowych. Dlatego serdecznie zapraszamy gimnazjalistów do skorzystania z pomocy stypendialnej i wyboru klasy Technikum Mechanicznego profil „technik-mechanik budowa maszyn energetycznych”. Gimnazjalisto! Możesz już dziś zapewnić sobie godziwe „kieszonkowe”, które pozwoli Ci na małe szaleństwa tak potrzebne w Twoim wieku!!! Program stypendialny PGNiG TERMIKA SA.
1 września 2008 roku ruszyła I Edycja Programu Stypendialnego PGNiG TERMIKA SA, skierowanego do najzdolniejszych uczniów realizujących programy nauczania związane z energetyką w technikach objętych patronatem PGNiG TERMIKA SA.
PGNiG TERMIKA SA ufunduje stypendia zawodowe w wysokości 2000 zł, które będą przyznawane uczniowi jednorazowo na okres danego roku szkolnego.
Kryteria ubiegania się o stypendium zawodowe to – w przypadku pierwszoklasistów – najwyższa łączna liczba punktów z egzaminu gimnazjalnego i średniej arytmetycznej ocen końcowych na świadectwie ukończenia gimnazjum, a w kolejnych latach – średnia arytmetyczna ocen rocznych z przedmiotów zawodowych.
Na czym będzie polegała współpraca w zakresie kształcenia w zawodach związanych z energetyką?
W ramach obu Porozumień zobowiązano się m.in. do:
1) organizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla określonej grupy uczniów;
2) podnoszenia poziomu praktyk zawodowych;
3) wzbogacania bazy dydaktycznej – w tym pracowni i warsztatów szkolnych;
4) doskonalenia kadry pedagogicznej;
5) organizacji dodatkowych zajęć w formach pozaszkolnych w celu zwiększenia szansy zatrudnienia absolwentów technikum po ukończeniu szkoły;
6) wsparcia działań promocyjnych i marketingowych, których celem jest pozyskanie absolwentów gimnazjów do szkół zawodowych;
7) udzielania pomocy materialnej – w ramach systemu stypendialnego – dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce – zwłaszcza w zakresie przedmiotów zawodowych;
8) promocji kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych i policealnych;
9) stałej współpracy między szkołami a PGNiG TERMIKA SA w celu przekazywania wiedzy o najnowszych osiągnięciach technicznych i technologicznych w energetyce;
Skip to content