26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

Klauzula dostępności

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu

Zespół Szkół Technicznych w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Artur Rudnicki
 • E-mail: artur.rudnicki@zst.radom.pl
 • Telefon: 693334340

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu
 • Adres: Limanowskiego 26/30 26-600 Radom
 • E-mail: zst@zst-radom.edu.pl
 • Telefon: 4836-285-96

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła usytuowana jest na parterze. Do wejścia  do szkoły  prowadzi stopień z podjazdem dla wózków. Wejście główne dostosowane jest szerokścia dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Skip to content