26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

Projekt CARE3- Children at risk

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

Zespół Szkół Technicznych we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji   zs. w Radomiu oraz Stowarzyszeniem Centrum Młodzieży ARKA jest partnerem międzynarodowego projektu pn.: CARE3 – Children at risk: (Non–formal) Education, Experience, Efficiency“ dofinansowanego w ramach programu ERASMUS+. W dniach  11-13 kwietnia 2016 r. w spotkaniu osób zarządzających projektem udział wzięły psycholog  z Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu – p. Monika Mazur oraz pracownik Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu – p. Sylwia Szewczyk.

Projekt CARE3 powstał z inicjatywy szkoły podstawowej w Estonii. Zaproszenie do partycypacji w powyższym przedsięwzięciu przyjęły także Łotwa i Norwegia. Projekt realizowany będzie od 01.02.2016 r. – 31.01.2018 r. na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem estońskiej Jõgeva Basic School, a dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu. Inicjatywa adresowana jest do psychologów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców klubów młodzieżowych oraz przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, w tym funkcjonariuszy Policji, pełniących służbę w komórkach ds. prewencji kryminalnej i nieletnich, a także przede wszystkim do młodzieży.

Nadrzędnym celem projektu jest doskonalenie umiejętności oraz podniesienie kompetencji zawodowych ww. specjalistów (poprzez szkolenia, warsztaty) w zakresie inicjowania kreatywnych działań sprzyjających integracji społecznej oraz zapobiegających wykluczeniu społecznemu młodzieży. Powyższe założenia zostaną osiągnięte nie tylko poprzez szkolenie uczestników oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk między partnerami projektu, lecz również poprzez wpisane w projekt pilotażowe działania skierowane bezpośrednio do młodzieży zaangażowanej w projekt (np. szkolenia kompetencji kluczowych, szkolenia, warsztaty artystyczne, festyny rodzinne, uczestnictwo w przedsięwzięciach międzynarodowych, grach kompetencyjnych itp.). Celem pośrednim jest wzmocnienie współpracy między szkołami, klubami młodzieżowymi oraz Policją.

Ponadto istotnym założeniem działań w ramach CARE3 jest również realny, długofalowy wpływ na sposób i metody pracy z młodzieżą – tak by wzmacniać kompetencje kluczowe i umiejętności radzenia sobie z wymogami świata dorosłych, np. w zakresie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, zarządzania czasem, podejmowania decyzji czy adekwatnego reagowania na sytuacje społeczne.

Podczas pierwszego spotkania organizacyjnego w Jogeva w Estonii dokonano uroczystego otwarcia projektu oraz omówiono sprawy administracyjne, finansowe oraz sposoby ewaluowania i monitorowania poszczególnych etapów projektu. Wskazano formy wzajemnej komunikacji i wyznaczono osoby odpowiedzialne za poszczególne zadania wpisane w projekt. Przedstawiono poszczególne warunki organizacji wizyt międzynarodowych w Polsce (we wrześniu 2016r.) i w Norwegii (w czerwcu 2017r.). Zilustrowano proponowany rozkład wydarzeń lokalnych, które zgodnie z założeniami projektu, będą odbywały się równolegle w krajach partnerskich projektu: Polsce, Norwegii, Estonii i na Łotwie w czasie 2-letniego okresu trwania projektu i będą zamieszczane na stronie internetowej oraz fan page’u pn.: „CARE3”.

Udział w tym międzynarodowym przedsięwzięciu wpisuje się w koncepcję funkcjonowania Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu, która w swych założeniach łączy innowacyjne podejście w kształceniu z rozwojem kompetencji kluczowych młodzieży i umiejętnością adaptacji do zmieniających się warunków społeczno – ekonomicznych.
ZST jako Microsoft Mentor School przyjęła na siebie odpowiedzialność utworzenia i administrowania stroną internetową projektu, która umożliwi wymianę dobrych praktyk  i doświadczeń między państwami zaangażowanymi w realizację przedsięwzięcia. Projekt CARE3 wypełnia priorytety lokalne Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu na lata 2016-2018 w zakresie szczególnej troski o dzieci i młodzież, a także przeciwdziałania zachowaniom nieakceptowanym społecznie.

Galeria

Skip to content